Algemene voorwaarden

Caprice Deluxe is een handelsnaam van Nazar Events.

DEFINITIES:
Caprice Deluxe: gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 72847743
Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een evenement.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Caprice Deluxe, alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever, met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Caprice Deluxe uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Caprice Deluxe niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.4. De overeenkomst van opdracht tussen Caprice Deluxe en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Caprice Deluxe van een door opdrachtgever ondertekende offerte.
2.5 Indien Caprice Deluxe op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door Caprice Deluxe gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

ARTIKEL 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Caprice Deluxe overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Caprice Deluxe gewenste vorm en wijze aan Caprice Deluxe ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Caprice Deluxe onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Caprice Deluxe ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, zal opdrachtgever het door Caprice Deluxe noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Caprice Deluxe in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
3.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Caprice Deluxe is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door Caprice Deluxe van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1 ofwel anders schriftelijk overeengekomen.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft Caprice Deluxe het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Caprice Deluxe overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Caprice Deluxe om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Caprice Deluxe.

ARTIKEL 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Caprice Deluxe de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 Caprice Deluxe behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. Caprice Deluxe is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag Caprice Deluxe het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Caprice Deluxe, dat in redelijkheid niet van Caprice Deluxe mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Caprice Deluxe zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Caprice Deluxe zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

ARTIKEL 6 – HONORARIUM
Het honorarium van Caprice Deluxe is exclusief onkosten van Caprice Deluxe en exclusief declaraties van door Caprice Deluxe ingeschakelde derden.

ARTIKEL 7 – BETALING
Betalingsvoorwaarden:
7.1.De voorschotfactuur bedraagt 50% van de factuur van het totale factuurbedrag en dient binnen drie werkdagen na het ondertekenen van het contract op de rekening van Caprice Deluxe te zijn gestort tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.2.Dienstverlening zal eerst plaatsvinden nadat het ondertekende contract en het voorschot zijn ontvangen. De resterende 50% van het factuurbedrag mag in maximaal twee termijnen worden betaald, bestaande uit 25 % drie maanden voor het feest/ de huwelijksdag en 25% drie weken voor het evenement en moet op de rekening van Caprice Deluxe zijn gestort.
7.3.Bij te late betalingen heeft Caprice Deluxe het recht de overeengekomen diensten onmiddellijk te beëindigen. Betaalde voorschotten en termijnbetalingen worden in dat geval niet terugbetaald.

ARTIKEL 8 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMATIES
8.1. Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 weken, na de dag van de evenement, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Caprice Deluxe te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Caprice Deluxe in staat is adequaat te reageren.
8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Caprice Deluxe slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

ARTIKEL 9 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Caprice Deluxe heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Caprice Deluxe gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Caprice Deluxe op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Caprice Deluxe de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Opdrachtgever is verplicht een evenementverzekering af te sluiten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
9.5 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Caprice Deluxe gederfde inkomsten en de gemaakte kosten waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 8 weken voor de dag van het evenement; 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering
tot 4 weken voor de dag van het evenement en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste 2 weken voor de dag van het evenement of bij annulering op de dag van het evenement.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Caprice Deluxe zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk en bekwaam handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Caprice Deluxe onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Caprice Deluxe voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Caprice Deluxe die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Caprice Deluxe slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Caprice Deluxe in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Caprice Deluxe toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 Caprice Deluxe is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Caprice Deluxe gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
10.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Caprice Deluxe voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 4.2.
10.5 Caprice Deluxe is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Caprice Deluxe of derden.

ARTIKEL 11 – VRIJWARING
11.1 Opdrachtgever vrijwaart Caprice Deluxe voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Caprice Deluxe onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Caprice Deluxe en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet- of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Caprice Deluxe voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Caprice Deluxe voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.
11.4 Indien opdrachtgever aan Caprice Deluxe informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
11.5 Vergunningen
Caprice Deluxe is in het bezit van een exploitatievergunning. Indien huurder een evenement organiseert waarbij alcoholische dranken zullen worden geschonken, is huurder verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen en de kosten daarvan om, al dan niet tegen betaling, alcoholische dranken te mogen verstrekken. Caprice Deluxe aanvaardt geen enkele aanspraak indien de huurder tekort schiet in naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot het gehuurde.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT
12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Caprice Deluxe niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Caprice Deluxe op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Caprice Deluxe bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
12.3 Voor zoveel Caprice Deluxe ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Caprice Deluxe gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 7.1, 7.2. en 7.3.

ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDING
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Caprice Deluxe gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Caprice Deluxe zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, is Caprice Deluxe niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN
14.1 Geschillen tussen Caprice Deluxe en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Caprice Deluxe.
14.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Caprice Deluxe zich jegens hem op artikel 14 lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen Caprice Deluxe en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene voorwaarden

Caprice Deluxe is een handelsnaam van Nazar Events.

DEFINITIES:

Caprice Deluxe: gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 72847743
Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een evenement.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Caprice Deluxe, alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever, met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Caprice Deluxe uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Caprice Deluxe niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.4. De overeenkomst van opdracht tussen Caprice Deluxe en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Caprice Deluxe van een door opdrachtgever ondertekende offerte.
2.5 Indien Caprice Deluxe op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door Caprice Deluxe gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

ARTIKEL 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Caprice Deluxe overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Caprice Deluxe gewenste vorm en wijze aan Caprice Deluxe ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Caprice Deluxe onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Caprice Deluxe ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, zal opdrachtgever het door Caprice Deluxe noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Caprice Deluxe in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
3.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Caprice Deluxe is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door Caprice Deluxe van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1 ofwel anders schriftelijk overeengekomen.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft Caprice Deluxe het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Caprice Deluxe overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Caprice Deluxe om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Caprice Deluxe.

ARTIKEL 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Caprice Deluxe de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 Caprice Deluxe behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. Caprice Deluxe is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag Caprice Deluxe het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Caprice Deluxe, dat in redelijkheid niet van Caprice Deluxe mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Caprice Deluxe zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Caprice Deluxe zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

ARTIKEL 6 – HONORARIUM

Het honorarium van Caprice Deluxe is exclusief onkosten van Caprice Deluxe en exclusief declaraties van door Caprice Deluxe ingeschakelde derden.

ARTIKEL 7 – BETALING

Betalingsvoorwaarden:
7.1.De voorschotfactuur bedraagt 50% van de factuur van het totale factuurbedrag en dient binnen drie werkdagen na het ondertekenen van het contract op de rekening van Caprice Deluxe te zijn gestort tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.2.Dienstverlening zal eerst plaatsvinden nadat het ondertekende contract en het voorschot zijn ontvangen. De resterende 50% van het factuurbedrag mag in maximaal twee termijnen worden betaald, bestaande uit 25 % drie maanden voor het feest/ de huwelijksdag en 25% drie weken voor het evenement en moet op de rekening van Caprice Deluxe zijn gestort.
7.3.Bij te late betalingen heeft Caprice Deluxe het recht de overeengekomen diensten onmiddellijk te beëindigen. Betaalde voorschotten en termijnbetalingen worden in dat geval niet terugbetaald.

ARTIKEL 8 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMATIES

8.1. Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 weken, na de dag van de evenement, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Caprice Deluxe te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Caprice Deluxe in staat is adequaat te reageren.
8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Caprice Deluxe slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

ARTIKEL 9 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 Caprice Deluxe heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Caprice Deluxe gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Caprice Deluxe op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Caprice Deluxe de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Opdrachtgever is verplicht een evenementverzekering af te sluiten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
9.5 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Caprice Deluxe gederfde inkomsten en de gemaakte kosten waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 8 weken voor de dag van het evenement; 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering
tot 4 weken voor de dag van het evenement en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste 2 weken voor de dag van het evenement of bij annulering op de dag van het evenement.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Caprice Deluxe zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk en bekwaam handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Caprice Deluxe onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Caprice Deluxe voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Caprice Deluxe die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Caprice Deluxe slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Caprice Deluxe in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Caprice Deluxe toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 Caprice Deluxe is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Caprice Deluxe gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
10.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Caprice Deluxe voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 4.2.
10.5 Caprice Deluxe is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Caprice Deluxe of derden.

ARTIKEL 11 – VRIJWARING

11.1 Opdrachtgever vrijwaart Caprice Deluxe voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Caprice Deluxe onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Caprice Deluxe en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet- of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Caprice Deluxe voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Caprice Deluxe voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.
11.4 Indien opdrachtgever aan Caprice Deluxe informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
11.5 Vergunningen
Caprice Deluxe is in het bezit van een exploitatievergunning. Indien huurder een evenement organiseert waarbij alcoholische dranken zullen worden geschonken, is huurder verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen en de kosten daarvan om, al dan niet tegen betaling, alcoholische dranken te mogen verstrekken. Caprice Deluxe aanvaardt geen enkele aanspraak indien de huurder tekort schiet in naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot het gehuurde.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Caprice Deluxe niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Caprice Deluxe op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Caprice Deluxe bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
12.3 Voor zoveel Caprice Deluxe ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Caprice Deluxe gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 7.1, 7.2. en 7.3.

ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDING

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Caprice Deluxe gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Caprice Deluxe zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, is Caprice Deluxe niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

14.1 Geschillen tussen Caprice Deluxe en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Caprice Deluxe.
14.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Caprice Deluxe zich jegens hem op artikel 14 lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Caprice Deluxe en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.